ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ตานี โดย นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ้งหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด โดยมี นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]