ประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทีม พม.ระดับจังหวัด One Home

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทีม พม.ระดับจังหวัด One Home ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]