ประชุมซักซ้อมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วย                    นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อซักซ้อมรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]