ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

1 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบกมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ ดดยมี นางสุจิตรา พิทนานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]