ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานปี 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center)

 วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม นางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนางสาวศิริรัตน์ รักเหมือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสวัสดิการสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานปี 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center) โดยมี นายสุเทพ เกิดสมบัติ ผู้แทนบริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) ประธานคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center) เป็นประธาน ณ ห้องท่าวัง 1 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]