ประชุมถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ในการประชุมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) และเทศบาลตำบลขุนทะเล มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและดำเนินการตามข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]