ประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 5/2565 เพื่อรับฟังการติดตามงานต่างๆ ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุม 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]