ประชุมทีมสหวิชาชีพหาแนวทางให้การช่วยเหลือตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก

วันที่ 23-24 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ นางสาวอภัสรา ขนานเภา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยตำรวจเอกอรุณ มูสิกิ้น รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายณัฐพล รัตนรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย จ่าโทหญิงนันทนา นาคเพชรพูล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กองสวัสดิการ เทศบาลนครเกาะสมุย นางสาวชลรัตน์ แก้วมะเริง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ เทศบาลนคร
เกาะสมุย ประชุมทีมสหวิชาชีพหาแนวทางให้การช่วยเหลือตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก สัญชาติไทย-ฝรั่งเคส ที่ได้รับแจ้งว่าเด็กถูกกระทำทารุณกรรมจากบิดาชาวฝรั่งเคส เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โดยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเด็กไม่ได้โดนบิดาทารุณกรรมแต่อย่างใด ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]