ประชุมทีมสหวิชาชีพและร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการใช้แรงงานหรือบริการ

วันที่ 11 มิถุนายน 256 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ (พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551) และว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ล่ามแปลภาษาจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมทีมสหวิชาชีพและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้มนุษย์ และผู้เสียหายจากกรบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ ชาวเมียนมาร์ จำนวน 16 ราย ณ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลปรากฎว่า ชาวเมียนมาร์ ทั้ง 16 ราย ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ ไม่เป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน แต่เข้าข่ายหลบหนีเข้าเมืองโคยผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ทั้งนี้จะดำเนินการตามกฎหมาย และผลักดันกลับประเทศตามกระบวนการต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]