ประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก.สู่ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และทบทวนผลผลิต ตัวชี้วัด และเตรียมการจัดทำโครงการและคำของบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก.สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และทบทวนผลผลิต ตัวชี้วัด และเตรียมการจัดทำโครงการและคำของบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]