ประชุมปรึกษาหารือกำหนดพื้นที่โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ ” ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี “

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกำหนดพื้นที่โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ ” ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาในครัวเรือนเปราะบาง ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคม ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง โดยมีนางอรณัส ยวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]