ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

   วันที่ 24 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลสัมฤทธิ์ โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]