ประชุมพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชี้แจงการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งการออกบัตรประจำตัวคุณพิการและการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ของคนพิการ โดยมีแพทย์หญิงธัญลักษณ์ ขวัญสนิท เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]