ประชุมพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของอบจ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 พฤศากายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของอบจ.สุราษฎรธานี ผ่าน Application Zoom โคยมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวักสุราษฎรธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือค่าเดินทางให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]