ประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาส วันสังคมสงเคราะห์โลก (World Social Work Day) และวันสังคมสงเคราะห์อาเซียน (ASEAN Social Work Day) ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืนทางนิเวศ-สังคม : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Co-building a New Eco Social World : Leaving No One Behind)” ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]