ประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคีรีรัฐนิคม ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอคีรีรัฐนิคมเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคีรีรัฐนิคม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมคีรีศรีวิชย ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม ชั้น 2 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]