ประชุมหารือกำหนดหลักสูตรการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมโฆษกและประชาสัมพันธ์ พม. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565  นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดหลักสูตรการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมโฆษกและประชาสัมพันธ์ พม. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet โดยมีนางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธาน ในการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]