ประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 20.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดจัดประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 A อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคตมชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]