ประชุมออกแบบการขับเคลื่อนปฏิบัติการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวรัชนี พวงมาลี ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมออกแบบการขับเคลื่อนปฏิบัติการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]