ประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการกู้ยืมเงินและการบริหารจัดการหนี้ทั้งระบบ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]