ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ zoom

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2564 สถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 แห่ง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]