ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศส.ปชต.ต้นแบบ (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย) รุ่นที่ 4 (ภาคใต้)

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศส.ปชต.ต้นแบบ (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย) รุ่นที่ 4(ภาคใต้) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสะท้อนการทำงานของ ศส.ปชต. และกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ศส.ปชต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสนับสนุน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีนายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]