ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเรียนรู้ผู้สูงอายุ และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเรียนรู้ผู้สูงอายุ และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting โดยการถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ไปยังห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง ๒๖ แห่ง ที่เป็นที่ตั้งของ ศพอส.ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บรรยายหัวข้อ การถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีของโครงเรียนผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบรรยายให้ความรู้หัวข้อ แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด – ๑๙ ,วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์านี บรรยายให้ความรู้หัวข้อ การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดออนไลน์สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ และวิทยากรจากสถานีวิทยุ สมท.๑๐๒ MHZ สุราษฎร์ธานีบรรยายในห้วข้อ สูงวัย ไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๗๐ คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]