ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 2

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]