ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและคืนข้อมูลรายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบสถานการณ์และแนวทางการยกระดับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]