ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 12-14 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ และ นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัวการถอดบทเรียนการดำเนินงานร่วมกันในระดับพื้นที่ และเพื่อขี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]