ประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2565 “หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก” ภาคใต้ 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ต้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2565 “หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก” ภาคใต้ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆ เสนอต่อรัฐบาล ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของเครื่อข่ายภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย และเสริมสร้างพลังภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนางานอย่างยั่งยืนเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศอย่างมืออาชีพ ในการนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]