ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวักสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางจุฑามาศ หนูช่วย นักสังคมสงเคราะห์ชำหาญการ และนางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพัฒนาเก็กปฐมวัย ให้เกิกความปลอดภัยสูงสุด ทั้งครอบครัวเด็ก บุคลากร และ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex โดยมีแพทย์หญิงรลักษณ์ รินทร์นนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]