ประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย

วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมส่งคราห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผยแพร่ผลการศึกษาและรับพังความคิดเห็นต่อผลการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องชังสูงอายุในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับสิทธิผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]