ประชุมเพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในครั้งที่ผ่านมาและมีผู้ได้รับผลกระทบฯ มาลงทะเบียนเพิ่มเติม กรณีตกหล่น ในระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้า ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งมีผู้ลงทะเบียน จำนวน 114 ครอบครัว ขาดคุณสมบัติ, มีผู้สละสิทธิ จำนวน 4 ครอบครัว และผ่านการพิจารณา จำนวน 110 ครอบครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองดอนสัก ชั้น 6 อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนายประภาส แสงรุณ รองนายกเทศมนตรีเมืองดอนสักเป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]