ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นายสุชาติ แสงพรม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่
ศปคม.สฏ. เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM MEETING โดยมี นางสาววรรณภา สุขคง ผู้อำนวยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]