ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมธาราแกรนด์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]