ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อแนะนำหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติในกรพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็ก ในสถานศึกษา และเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ โดยใช้แนวทางเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และเงินสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นางสาวอุบล ช่วยพัฒน์ จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]