พม.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ส่งมอบอุปกรณ์ จำนวน 5 หลัง

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางชน โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง และช่างชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอชีพช่างชุมชนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบางได้ร่วมส่งมอบและตรวจรับพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่ ในการนี้ สำนักงานพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]