พม.สุราษฎร์ธานี ส่งมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง
โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน
กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง

   วันที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอไชยา และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลโมถ่าย และตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]