พม สุราษฎร์ธานี เดินหน้า เชิงรุก ประชาสัมพันธ์ ระบบการแจ้งเตือนเหตุด่วนเหตุร้าย Ess Help me รูปแบบใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ เพิ่มพูนองค์ความรู้ขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนและการใช้งานระบบไลน์แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันเดียวกันที่ตำบล บ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี NBT ช่อง 11 ได้มีการบันทึกเทปรายการ รอบรั้วภูมิภาค เป็นการถ่ายทอดกิจกรรม ของชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ จำนวนกว่า 120 คนเข้าร่วมกิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ess Help me ให้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงบริการดังกล่าว ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]