พิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองดอนสัก (ชั้น3)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]