พิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลุลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 500 ชุด โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์านี และเยี่ยมบ้าน มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพร ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมพิธีฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]