พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความทุ่มเท เสียสละเพื่อประโยชน์แก่กองทุนฯ ให้บริการเครือข่าย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความเสมอภาคและเต็มใจ ตลอดจนเกิดผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับวงกว้าง ทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และองค์กรเครือข่าย ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ณ ห้องพัชราวดี ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]