พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง โดยได้กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรม(เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง)
จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยในรูปแบบ Digital Education & On the Job Coaching และ Model กระบวนการจัดการความรู้จากการวิจัย มาเพื่อเพิ่มทักษะและรองรับวิถีชีวิตใหม่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวความเป็นมาของโครงการความร่วมมือ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” และมีกิจกรรมการแสดงจากกลุ่มผู้เกษียณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลท่าฉาง เต้นบาสโลบ ณ ลานสะพานนริศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุกาญ โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการรัฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]