พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนระหว่างกระทรวง พม. และกระทรวงกลาโหม โครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” และงานแถลงข่าวของขวัญปีใหม่ กระทรวง พม. สำหรับประชาชน ปี 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนระหว่างกระทรวง พม. และกระทรวงกลาโหม โครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” และงานแถลงข่าวของขวัญปีใหม่ กระทรวง พม. สำหรับประชาชน ปี 2565  โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม.  และพล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวแสดงเจตจำนงทิศทางความร่วมมือ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการนี้นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมรับชมพิธี ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]