พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สภาเด็กและเยาวชน 14 จังหวัด ภาคใต้

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สภาเด็กและเยาวชน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.สุราษฎร์ธานี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภาคใต้ ร่วมพิธีเปิดฯ ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมร่วมพิธีเปิดฯ ณ ลานกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]