พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน (ตึกเด็ก)

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังค มชำนาญการพิเศษ และนางนกสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้ารามพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน (ตึกเด็ก) ณ สถาบันสุขจิตเด็กและวัยรุ่นกาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]