พิธีเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายบุคคลเพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานองค์การ”

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายบุคคลเพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานองค์การ กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมออทิสติกในจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชมรม รวมถึงผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมในการประเมินมาตรฐานองค์กร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ปกครอง บุคคลออทิสติก อาสาสมัครและครู จำนวน 40 ท่าน ระหว่างสันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]