มอบกายอุปกรณ์ (รถวีลแชร์)

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดฯ ได้มอบกายอุปกรณ์ (รถวีลแชร์) จำนวน 1 คัน แก่คนพิการประเภทที่ 5 (พิการทางสติปัญญา) และแขนขาอ่อนแรงซีกขวา ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวให้ดีขึ้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]