มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 14-15 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล) ให้แก่ผู้ที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10/2564 จำนวน 28 ราย เป็นเงิน 640,000.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]