มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล)

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล) ให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 11/2564 จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 240,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]