ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

hr

วิสัยทัศน์

 • สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ

พันธกิจ

 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
 4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

วิสัยทัศน์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

hr

วิสัยทัศน์

 • ผู้นำทางสังคมในระดับพื้นที่ เพื่อความอยู่ดี มีสุขของประชาชนเมืองคนดี

พันธกิจ

 1. พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
 3. จัดระบบสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง
 2. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย
 3. ผนึกกำลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม