ร่วมจัดระเบียบคนขอทาน คนไร้พึ่ง “การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน”

วันที่ 21 กรกฎาค 2564 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเบญจมาศ เสิศไกร ผู้ช่วยงานการป้องกันและปราบปรามการามนุษย์ และนางสาวสิริรัตน์ รักเหมือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม กลุ่มการพัฒณาสังคมและสวัสดิการ ร่วมจัดระเบียบคนขอทาน คนไร้พึ่ง จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการจัดระเบียบคนขอทานและรณรงค์ “การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทน” เพื่อความป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาการขอทาน และให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำการขอทาน คนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง และรณรงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]