ร่วมตรวจบูรณาการกับคณะทำงานตรวจคัดกรองแรงงานในสถานประกอบการ

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมตรวจบูรณาการกับคณะทำงานตรวจคัดกรองแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราฏร์ธานี ภ.จว.สฎ. กอ.รมน.จว.สฎ. ตม.จว.สฎ. ปค.จ.สฎ. สจจ.สฎ., สสค.สฎ. สปส.สฎ. ศปข. 8 และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา ร่วมออกตรวจบูรณาการฯ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 9 แห่ง มีการจ้างแรงงานต่างด้าว รวม 302 คน เป็นชาวสัญชาติเมียนมาร์ 163 คน และสัญชาติลาว 139 คน ผลการตรวจไม่พบข้อบ่งชี้เบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีเหตุอันสมควรสงสัยได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]